ПРИЗНАЧЕННЯ

Тут Ви можете завантажити повний текст "Загальних умов поставки товару ТОВ "Оверлак"".

Тут Ви можете завантажити "Бланк замовлення".

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

поставки товару ТОВ «Оверлак»

1. Загальні положення.

1.1. Терміни, що використані у цьому документі, вжито у таких значеннях:

Товар - продукція, матеріали, сировина, інші товари, постачальником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю “Оверлак” (ідентифікаційний код 35472186) (надалі — Товариство). Товар, що поставляється Товариством за своїм характером та властивостями не може бути використаний фізичними особами у цілях, пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.

Покупець — особа (юридична особа, фізична особа — підприємець або фізична особа), яка здійснює купівлю Товару у Товариства згідно договорів поставки.

Договір — договір поставки, укладений між Товариством та Покупцем, згідно з умовами якого Товариство зобов'язується передати Товар у власність Покупцю для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і сплатити за нього певну грошову суму. Договір не є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

Сторони — Товариство та Покупець, які уклали Договір.

Документ, що підтверджує одержання Товару, — документ, що підписується Покупцем (уповноваженим представником Покупця) у момент одержання Товару та є доказом факту одержання Товару. Залежно від умов поставки таким документом може зокрема бути: видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, накладна (експрес-накладна, товарно-транспортна накладна тощо), оформлена оператором поштового зв'язку або кур'єром, інший документ, що засвідчує факт одержання Товару Покупцем (уповноваженим представником Покупця).

Інші терміни, що вживаються в цих Загальних умовах, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Загальні умови поставки товарів ТОВ “Оверлак” (надалі — Загальні умови) регулюють питання укладення, виконання, документального оформлення, зміни та припинення договорів поставки Товару, постачальником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю “Оверлак” (ідентифікаційний код 35472186).

Ці Загальні умови застосовуються до усіх випадків поставки Товариством Товару Покупцям, у разі якщо будь-який із нижче перелічених документів містить посилання на ці Загальні умови:

- Договір, викладений Сторонами у формі єдиного документу або;

- замовлення, підписане Покупцем (уповноваженим представником Покупця) та скріплене відтиском печатки Покупця (якщо Покупець діє з печаткою) або;

- документ, що підтверджує одержання Товару Покупцем (уповноваженим представником Покупця) або;

- виставлений Товариством рахунок на оплату партії Товару, що був оплачений (у тому числі - частково) Покупцем або;

- інший підписаний Сторонами документ, який містить посилання на ці Загальні умови.

1.3. Загальні умови затверджуються Наказом Директора Товариства.

Текст чинних Загальних умов з метою ознайомлення Покупців з їх змістом розміщується Товариством на офіційному Інтернет-сайті Товариства http://overlack.in.ua/.

У момент укладення Договору Товариство ознайомлює Покупця зі змістом чинних Загальних умов.

На вимогу Покупця, Товариство може повторно надати Покупцю Загальні умови, викладені на паперовому носії.

1.4. Покупець має право вимагати від Товариства укладення договору поставки у формі єдиного документу, підписаного Сторонами та скріпленого відтисками печаток Сторін (якщо Сторони діють з печаткою).

1.5. У разі, якщо договори поставки, складені у формі єдиного документу, містять умови та положення інші, ніж ті, що викладені у цих Загальних умовах, пріоритетне значення мають умови та положення, викладені у договорі, складеному у формі єдиного документу.

1.6. Товариство не укладає Договорів щодо відчуження (передачі у власність) Товару фізичним особам для цілей, пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Відтак, до Договорів, укладених відповідно до цих Загальних умов, не застосовуються положення Закону України “Про захист прав споживачів”.

 

2. Укладення Договору.

2.1. Договір між Товариством та Покупцем вважається укладеним у разі настання однієї з зазначених нижче обставин:

2.1.1. Договір складено у формі єдиного документу, підписаного Сторонами та скріпленого відтисками печаток Сторін (якщо Сторони діють з печаткою);

2.1.2. Товариство одержало від Покупця викладене у письмовій формі замовлення, підписане Покупцем (уповноваженим представником Покупця) та скріплене відтиском печатки Покупця (якщо Покупець діє з печаткою) та погодило його шляхом підписання або шляхом прийняття його до виконання. У цьому разі Договір вважається укладеним, якщо замовлення оформлено відповідно до вимог п. 5.2. цих Загальних умов;

2.1.3. Покупець (уповноважений представник Покупця) підписав документ, що підтверджує одержання Товару.

2.1.4. Покупець здійснив оплату рахунку на відповідну партію Товару (у тому числі частково).

 

3. Предмет Договору.

3.1. Товариство зобов’язується поставити, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити Товар за ціною, попередньо узгодженою Сторонами окремо на кожну окрему партію Товару, та обумовленою у рахунках на оплату, що є невід’ємною частиною Договору.

3.2. Товариство засвідчує наступні обставини: Товар є очищеним від митних зборів; відсутні будь-які претензії третіх осіб на Товар; Товар, не знаходиться під арештом або заставою, не виступає предметом будь-якого іншого Договору, а право власності на нього не перебуває під жодним обтяженням.

 

4. Кількість та якість Товару.

4.1. Товар постачається Покупцю окремими товарними партіями. Кількість Товару, що постачається, повинна відповідати кількості, зазначеній у товаросупровідних документах.

4.2. Товар, що поставляється за цим Договором, повинен відповідати характеристикам, які наведені у сертифікатах якості виробника. Товар не заборонений відповідними державними органами для використання та реалізації в Україні. Товариство повинне засвідчити якість Товару, що поставляється, належними документами, що відповідають виду Товару (гігієнічним висновком, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності, сертифікатом походження тощо).

4.3. У разі, якщо згідно норм чинного законодавства Товар підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, Товариство надає Покупцю копію сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності на цей Товар.

4.4. Умови зберігання та використання Товару містяться у документах, що передаються разом з Товаром, а також знаходяться у відкритому доступі на офіційних сайтах виробників Товару.

На вимогу Покупця Товариство надає Покупцю Умови зберігання та використання Товару на будь-якій стадії укладення чи виконання Договору у електронній формі або на паперовому носії.

Приймаючи Товар Покупець автоматично погоджується з тим, що він належним чином ознайомлений з Умовами зберігання та використання Товару.

 

5. Умови поставки та порядок приймання Товару.

5.1. Умови поставки визначаються у замовленні на відповідну партію Товару.

5.2. Поставка кожної окремої партії Товару здійснюється згідно замовлень.

Замовлення повинне містити:

- інформацію про контрагента: найменування (прізвище, ім'я, по-батькові для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код (номер), банківські реквізити, податковий статус, індивідуальний податковий номер (для платників податку на додану вартість), прізвище, ім'я, по-батькові, посаду особи, яка підписує замовлення, назва документу, на підставі якого цій особі надано повноваження підписувати замовлення;

- найменування, асортимент, кількість Товару, що підлягає поставці;

- умови та строк поставки Товару;

Окрім цього замовлення повинне містити вказівку на те, що Покупець ознайомлений та згідний з цими Загальними умовами, містити вказівку на те, що Покупець ознайомлений з Умовами зберігання та використання Товару (зразок замовлення викладений у Додатку № 1 до цих Загальних умов).

У разі, якщо під час складення замовлення Сторони не погодили усіх умов, зазначених вище, слід вважати, що Сторони дійшли згоди щодо усіх істотних умов Договору, а інші умови можуть бути узгоджені у процесі виконання Договору.

У разі, якщо поставка Товару Покупцю здійснюється вперше, разом з замовленням Покупець повинен надати Товариству копії наступних документів:

- виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (надалі - ЄДР), свідоцтва про державну реєстрацію;

- свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (надалі - ПДВ), якщо Покупець є платником цього податку;

- документу, що підтверджує особливий податковий статус Покупця (свідоцтво (витяг, довідка) про сплату єдиного податку тощо), у разі наявності такого статусу;

- документу, що підтверджує право представника підписувати замовлення (довіреність, рішення (протокол зборів учасників) про призначення директора тощо).

Покупець повинен надати Товариству замовлення не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати поставки партії Товару.

5.3. При поставці Товару допускається відхилення від кількості Товару, зазначеної у замовленнях виключно на основі попередньої домовленості між Сторонами.

5.4. У випадку зміни замовлення Покупцем менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до передбачуваної дати поставки Товару, Товариство не несе відповідальності за порушення строків поставки.

5.5. Покупець має право відмовитися від підтвердженого Товариством замовлення Товару або будь-якої його частини у разі порушення строків поставки більш, ніж на 14 (чотирнадцять) календарних днів.

5.6. Завантаження Товару на складі Товариства здійснюється силами та за рахунок Товариства. Розвантаження Товару на складі Покупця здійснюється силами та за рахунок Покупця. У разі, якщо Покупець не забезпечить розвантаження партії Товару на своєму складі протягом 3 (трьох) годин з моменту прибуття транспорту Товариства на склад Покупця, Покупець зобов'язується відшкодувати Товариству вартість розвантажувальних робіт та штраф за простій транспорту Товариства з розрахунку 500 (п'ятсот) гривень за кожну добу простою.

5.7. Датою поставки слід вважати дату підписання документу, що підтверджує факт одержання Товару Покупцем (уповноваженим представником Покупця).

5.7.1. Підписаний Покупцем (уповноваженим представником Покупця) документ, що підтверджує одержання Товару є належним доказом того, що Покупець ознайомлений і згідний з цими Загальними умовами; Покупець ознайомлений з Умовами зберігання та використання Товару.

5.8. Право власності на партію Товару та усі ризики випадкового пошкодження або знищення Товару переходять від Товариства до Покупця в момент передачі Товару Покупцю (представнику Покупця).

У разі, якщо доставка Товару згідно домовленості Сторін здійснюється залученими Покупцем перевізником або оператором поштового зв’язку (кур’єром), усі ризики випадкового пошкодження або знищення Товару переходять від Товариства до Покупця у момент передачі Товару такому перевізнику (оператору поштового зв’язку, кур’єру).

5.9. Товариство зобов’язується надати у розпорядження Покупця наступні документи на кожну партію Товару: рахунок на оплату; документ, що підтверджує якість Товару; податкову накладну; видаткову накладну.

Окрім цього (якщо це передбачають умови поставки) Сторони повинні підписати на кожну партію Товару товарно-транспортну накладну за формою, встановленою законодавством, чинним на момент її підписання.

5.10. Товариство передає партію Товару представнику Покупця, який діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Товариство має право відмовитись передати Товар представнику Покупця, який не надав оригіналу  такої довіреності.

Товариство може передати партію поставленого Товару особі, яка діє без довіреності, виключно у випадку якщо Покупець надав Товариству письмову інформацію про перелік осіб, уповноважених приймати Товар від його імені, зразки їх підписів та зразки печатки/штампу, якими зазначені особи завіряють свій підпис на документах про одержання Товару і за умови, що між Сторонами підписано відповідний документ із зразками підписів цих осіб та зразками печатки/штампу.

5.11. Покупець зобов’язаний здійснити перевірку відповідності Товару по кількості, якості, асортименту та іншим показникам умовам Договору протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту одержання Товару.

Підписання Покупцем видаткової накладної засвідчує відсутність претензій (рекламацій) до Товариства щодо кількості, асортименту чи пакування Товару.

5.12. У разі, якщо Покупець не здійснить перевірки Товару у строк, визначений у п. 5.11 цих Загальних умов, він втрачає право у подальшому заявляти Товариству претензії (рекламації) щодо невідповідності Товару умовам Договору.

5.13. У разі виявлення невідповідності Товару по кількості, якості, асортименту чи іншим показникам Товару умовам Договору, Покупець зобов'язаний:

5.13.1. негайно повідомити про це Товариство та викликати уповноваженого представника Товариства для здійснення перевірки;

5.13.2. забезпечити збереження Товару протягом строку перевірки Товару та розгляду претензій (рекламацій) Покупця.

5.14. Будь-яка невідповідність Товару умовам Договору фіксується Сторонами шляхом складення акту перевірки, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін. У разі відмови представника Товариства підписати акт перевірки або неявки представника Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення Товариства про виявлені недоліки, такий акт перевірки має доказову силу виключно у разі підписання його представником регіональної Торгово-промислової палати.

5.15. Покупець має право подати претензію (рекламацію) на Товар протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту складення Сторонами акту перевірки.

5.16. У випадку підготовки Покупцем претензій (рекламацій) щодо якості Товару, такі претензії (рекламації) Покупця розглядається Товариством виключно за умови:

5.16.1. надання Покупцем зразків Товару, якість якого ставиться під сумнів (або надання доступу до Товару для відбору зразків), та упаковки, в якій був запакований такий Товар, та

5.16.2. допуску представника Товариства та представника регіональної Торгово-промислової палати та/або експерта до приміщення, у якому зберігається відповідна партія Товару для перевірки Умов зберігання та використання Товару.

5.17. Товариство повинне розглянути одержану претензію (рекламацію) Покупця протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання претензії (рекламації) Покупця, акту перевірки, складених відповідно до умов Договору, упаковки та зразків Товару, якість якого ставиться під сумнів. У випадку задоволення претензії (рекламації), Товариство повинне замінити невідповідний Товар чи допоставити недопоставлений Товар за свій рахунок протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту задоволення претензії (рекламації) за умови наявності Товару на складі Товариства.

5.18. У разі порушення Товариством строків заміни чи допоставки Товару, визначеного п. 5.17. цих Загальних умов, Покупець має право вимагати повернення сплачених коштів за Товар, який не було замінено або допоставлено.

5.19. У разі виявлення невідповідності Товару умовам Договору, Покупець не має права реалізовувати чи використовувати дефектний Товар до закінчення строку розгляду претензій (рекламацій) Товариством.

5.20. Приймання Товару за кількістю та якістю у частині, що не врегульована положеннями цих Загальних умов, проводиться в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7, затвердженою Постановою Держарбітражу СРСР 25.04.1966 року, Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю № П-6, затвердженою Постановою Держарбітражу СРСР 15.06.1965 року.

У випадку виникнення суперечності між положеннями цих Загальних умов та положеннями вказаних вище Інструкцій, застосовуються відповідні положення цих Загальних умов.

 

6. Тара і упаковка.

6.1. Товар поставляється Покупцю в упаковці та/або з використанням тари, що відповідають його виду та забезпечують схоронність Товару за звичайних умов транспортування та зберігання до моменту його прийняття Покупцем.

6.2.  Товар повинен бути поставлений з використанням наступної тари, що відповідає виду Товару: мішок паперовий (поліетиленовий) / біг-бег / металева або пластикова бочка / пластиковий контейнер об'ємом 1 м3  в металевій обрешітці тощо.

6.3. Мішки, біг-беги та бочки є незворотною тарою, вартість якої включена в ціну Товару.

6.4. Пластиковий контейнер в металевій обрешітці є зворотною тарою, вартість якої не включена в ціну Товару.

6.5. Зворотна тара підлягає поверненню протягом 2 (двох) місяців з моменту поставки Товару.

6.6. Умови розрахунків при неповерненні зворотної тари: Покупець сплачує Товариству повну вартість тари, вказану в видатковій накладній на поставку Товару.

 

7. Ціна Товару, загальна сума Договору та порядок розрахунків.

7.1. Ціна кожної окремої партії Товару, що поставляється Покупцю Товариством, визначається у рахунках на оплату та видаткових накладних, що є невід’ємною частиною Договору.

7.2. Оплата рахунку Покупцем (у тому числі часткова оплата) та/або підписання Покупцем (уповноваженим представником Покупця) документу, що підтверджує одержання Товару, є доказом погодження Покупцем ціни відповідної партії Товару, вказаної у рахунку на оплату.

7.3. У разі, якщо протягом строку, вказаного у рахунку на оплату, Покупець не здійснить оплату відповідної партії Товару, рахунок на оплату втрачає чинність, а Покупець не має права вимагати поставки Товару за ціною, вказаною у такому недійсному рахунку.

7.4. У разі, якщо ціна Товару на різні партії Товару є різною, Покупець не має права вимагати поставки Товару за ціною, що була погоджена на попередню партію Товару.

У разі, якщо Покупець не погоджується з ціною Товару, вказаною у рахунку на оплату, він має право відмовитись від замовлення на таку партію Товару.

7.5. Загальна сума Договору Сторонами не обмежується і визначається відповідно до кількості фактично поставленого протягом строку дії Договору Товару та узгодженої на нього ціни згідно видаткових накладних.

7.6. Оплата кожної окремої партії Товару проводиться Покупцем у наступному порядку: 100 % (сто відсотків) вартості партії Товару - згідно попередньої оплати.

Умови оплати можуть бути змінені Сторонами шляхом складення відповідного письмового документу, підписаного Сторонами та скріпленого відтисками печаток Сторін (якщо Сторони діють з печаткою).

7.7. Оплата здійснюється у безготівковому порядку в національній валюті України, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Товариства.

Банківські реквізити Товариства вказуються у рахунках на оплату.

7.8. Датою оплати вартості Товару вважається дата надходження грошових коштів на банківський рахунок Товариства.

7.9. Товариство має право зупинити поставку чергової партії Товару, якщо Покупець не здійснив передоплату або не повністю оплатив вартість попередньої партії Товару.

 

8. Відповідальність Сторін.

8.1. У випадку порушення строків поставки Товару, зазначених у погодженому Сторонами замовленні більше, ніж на 3 (три) робочих дні, Товариство виплачує Покупцю пеню в розмірі 0,2 % від суми недопоставленого в строк Товару за кожен день прострочення, але не більше 2 % від вартості цієї партії Товару. Сума пені виплачується Товариством Покупцю у вигляді знижки від вартості такої партії Товару.

8.2. У випадку недотримання строків оплати, вказаних в п. 7.6. цих Загальних умов більше, ніж на 3 (три) банківських дні, Покупець сплачує Товариству пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України (що діяла у період порушення строків оплати) від вартості неоплаченої партії Товару за кожен день прострочення, але не більше 2 % від загальної вартості такої партії Товару.

8.3. У випадку необґрунтованої відмови Покупця від приймання поставленого йому Товариством Товару, він виплачує Товариству штраф у розмірі 2 % від вартості відповідної партії Товару, та відшкодовує Товариству прямий збиток, заподіяний цим діянням.

8.4. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

8.5. Сторона, яка допустила невиконання або неналежне виконання умов цього Договору відшкодовує іншій Стороні збитки у повному обсязі незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені).

8.6. Якщо Покупець є платником податку на додану вартість (надалі — ПДВ), Товариство зобов’язується зареєструвати податкову накладну на кожну партію відвантаженого Покупцю Товару, а Покупець - розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної на кожну партію повернутого на адресу Товариства Товару в Єдиному державному реєстрі податкових накладних (надалі - ЄДРПН) та надати відповідний документ іншій Стороні в електронній формі не пізніше останнього дня строку, що визначений Податковим кодексом України для такої реєстрації в ЄДРПН. Товариство користується сервісом надання звітності “M.E.Doc”. У випадку якщо Товариство не було вчасно (до закінчення установленого діючим законодавством терміну реєстрації податкових накладних) письмово повідомлене щодо будь-яких змін в податковій адресі, назві, номерах телефону та інших реквізитах Покупця, що вказуються в податковій накладній, Товариство не несе жодної відповідальності за можливе анулювання податкового кредиту з ПДВ Покупця стосовно податкових накладних, сформованих з невірними реквізитами Покупця.

8.7. У разі порушення Покупцем Умов зберігання та використання Товару, Постачальник не несе жодної відповідальності за псування Товару, зміну характеристик Товару, втрату Товаром своїх корисних властивостей, недосягнення задекларованих виробником Товару показників.

 

9. Дія обставин непереборної сили.

9.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, обумовлених обставинами, що виникли всупереч волі і бажанню Сторін, і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно: епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха, громадські заворушення, страйки, військові дії, а також прийняття заборонних або обмежувальних актів органів державної влади, місцевого самоврядування, Національного Банку України тощо, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

Свідоцтво, видане відповідною Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є допустимим доказом наявності та тривалості дії обставин непереборної сили.

9.2. Сторона, яка не виконує свої зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно сповістити про це другу Сторону та вжити всіх залежних від неї заходів для зменшення збитків другої Сторони.

9.3. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) місяців підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути припинений в односторонньому порядку Товариством або Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

 

10. Порядок вирішення спорів.

10.1  Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

 

11. Строк дії Договору.

11.1. Строк дії Договору становить 1 (один) рік, а у частині виконання грошових зобов’язань - до повного їх виконання.

11.2. У разі, якщо жодна зі Сторін не заявить про свій намір розірвати Договір не пізніше як за 20 (двадцять) календарних днів до моменту закінчення строку дії Договору, Договір вважається автоматично пролонгованим на кожен наступний рік на тих самих умовах, які діяли на момент його укладення, окрім положення про ціну, яка визначається Сторонами окремо на кожну партію Товару.

11.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору та від належного виконання зобов’язань за Договором.

 

12. Інші умови.

12.1. Будь-яка зі Сторін має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дня припинення Договору. Відмова від Договору не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань, що виникли у період дії Договору.

В інших випадках, які не передбачені цими Загальними умовами або законодавством України, дострокове припинення Договору може мати місце тільки за згодою Сторін.

12.2. У випадках, не передбачених цими Загальними умовами, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Товариство має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

12.4. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність своїх реквізитів (зокрема, реквізитів, що зазначаються у податковій накладній), наданих іншій Стороні та зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зміни реквізитів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про ці зміни, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із таким неповідомленням несприятливих наслідків.

12.5. Сторони погодили, що будь-які матеріали, інформація і відомості, які стосуються Договору, та якими Сторони обмінюються під час виконання умов Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

13. Внесення змін до Загальних умов.

13.1. Будь-які зміни до цих Загальних умов вносяться Товариством шляхом викладення Загальних умов у новій редакції та їх затвердження Наказом Директора Товариства. З метою ознайомлення Покупців з новою редакцією Загальних умов, вони розміщуються на офіційному Інтернет-сайті Товариства за адресою http://overlack.in.ua/ не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами.

13.2. У разі, якщо після укладення Договору Загальні умови були викладені у новій редакції, здійснюючи замовлення Товару після дати набрання чинності новою редакцією Загальних умов, Покупець погоджується з новою редакцією Загальних умов.

13.3. У разі, якщо після набрання чинності новою редакцією Загальних умов Покупець не здійснить замовлення нової партії Товару, виконання умов Договору згідно попередніх замовлень здійснюється згідно з редакцією Загальних умов, що діяла на момент погодження замовлення такої партії Товару.

 

14. Порядок здійснення обміну кореспонденцією між Сторонами.

14.1. Будь-яке повідомлення будь-якої із Сторін за Договором вважається здійсненим належним чином у разі, якщо воно складене у письмовій формі українською мовою та передане наручно під розписку про одержання представнику іншої Сторони, надіслане поштою або передане кур'єром.

14.2. Будь-яке повідомлення, адресоване Товариству, вважається здійсненим належним чином, якщо воно направлене Товариству у спосіб, вказаних у п. 14.1. цих Загальних умов за місцезнаходженням Товариства  або за іншою адресою, зазначеною Товариством у письмовому документі.

Будь-яке повідомлення, адресоване Покупцю, вважається здійсненим належним чином, якщо воно направлене Покупцю у спосіб, вказаних у п. 14.1. цих Загальних умов:

за місцезнаходженням Покупця — юридичної особи, або за місцем проживання Покупця — фізичної особи (фізичної особи - підприємця) або;

за іншою адресою, зазначеною Покупцем у письмовому документі.

Партнери
Новини компанії
30.11.-0001

З радістю повідомляємо, що, на прохання наших клієнтів, ми відкрили…

30.11.-0001

18 жовтня 2013 року ТОВ "Оверлак" підписало контракт з німецькою…

30.11.-0001

Від червня 2013 року ТОВ "Оверлак" почав співпрацю з одним…